BIG geregistreerd

Wij zijn BIG geregistreerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de KNGF voor Fysiotherapie.

Klachtenregeling en privacy

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en bij de klachtenregeling van het keurmerk voor Fysiotherapie. Heeft u klachten, dan vragen wij u dat te melden. Wij zullen u van de procedure op de hoogte stellen. U kunt ook meteen een klachtenformulier invullen (zie link).
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij
van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens
van toepassing.(WPV) en de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO ). Deze wetten
bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden
geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het
inzagerecht van de patiënt. Verder zijn alle patiëntgegevens beveiligd volgens de Nederlandse Norm
voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wetten
WPV en WGBO, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.
Onderstaand is het reglement weergegeven:

U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te
wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier
opgeslagen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet
er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat
er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om
uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
Gegevens die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek worden pas
verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Een
uitzondering hierop is wanneer de cliënt jonger dan 12 jaar is, dan is er geen toestemming
nodig voor het verstrekken van gegeven aan ouder(s) of voogd(en).
Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen
een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,
kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening
De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.
Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan
tegen de handelingen vragen wij u dit aan te geven.
Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van
behandelingen bezwaar bestaat vragen wij u dat bij de eerste afspraak kenbaar te maken
zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse
behandeld te worden kunnen wij daar uiteraard proberen rekening mee te houden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de
fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn.

De fysiotherapeut, dient zich tegenover u respectvol te gedragen
en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een
andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden
besproken worden.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,
kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Huisreglement

-Fysiosoesterkwartier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende tijdens een training.

-Fysiosoesterkwartier is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van patiënten en/of cliënten.

-Fysiosoesterkwartier beschikt over een klachtenprocedure

-Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren.
Bij niet of niet tijdig afzeggen wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling cq dienstverlening in rekening gebracht.

-U wordt verzocht een handdoek mee te brengen tijdens de training en/of cursus, i.v.m. hygiëne